Ιατρική Ομάδα

Δήμ. Γ.Ευσταθόπουλος Νικ. Μπαδήλας  Γεωρ. Στεφανάκης  Αικ. Αρετάκη