Ειδικές παθήσεις


 

  • Όγκοι 
  • Οστεοειδή οστεώματα
  • Τενοντομεταφορές 
  • Δερματικοί κρημνοί
  • Μυϊκοί κρημνοί
  • Μυοδερματικοί κρημνοί
  • Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα
  • Οστεομυοδερματικοί κρημνοί
  • Αλγοδύστροφικά σύνδρομα
  • Μεταφορές δακτύλων από το πόδι στο χέρι